Trang Đầu Diễn đàn LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Thông tin tuyển dụng Tuyển Trưởng phòng Phát triển thị trường Nhật Bản lương 1500$

Chủ đề này bao gồm 0 phản hồi, có 1 voice, và đã được cập nhật lần cuối cùng cách đây khoảng  reed 1 năm, 5 tháng trước.

 • #10385

  reed
  Thành viên
  Bài viết: 6 | chủ đề: 5
  i$p: i$ 7 780
  Cấp bậc: Kohai 後輩

  <!– [if gte mso 9]><xml>
  <o:OfficeDocumentSettings>
  <o:RelyOnVML/>
  <o:AllowPNG/>
  </o:OfficeDocumentSettings>
  </xml><![endif]–>

  <!– [if gte mso 9]><xml>
  <w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:TrackMoves/>
  <w:TrackFormatting/>
  <w:PunctuationKerning/>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:DoNotPromoteQF/>
  <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
  <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
  <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
  <w:Compatibility>
  <w:BreakWrappedTables/>
  <w:SnapToGridInCell/>
  <w:WrapTextWithPunct/>
  <w:UseAsianBreakRules/>
  <w:DontGrowAutofit/>
  <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
  <w:EnableOpenTypeKerning/>
  <w:DontFlipMirrorIndents/>
  <w:OverrideTableStyleHps/>
  </w:Compatibility>
  <m:mathPr>
  <m:mathFont m:val=”Cambria Math”/>
  <m:brkBin m:val=”before”/>
  <m:brkBinSub m:val=”--“/>
  <m:smallFrac m:val=”off”/>
  <m:dispDef/>
  <m:lMargin m:val=”0″/>
  <m:rMargin m:val=”0″/>
  <m:defJc m:val=”centerGroup”/>
  <m:wrapIndent m:val=”1440″/>
  <m:intLim m:val=”subSup”/>
  <m:naryLim m:val=”undOvr”/>
  </m:mathPr></w:WordDocument>
  </xml><![endif]–><!– [if gte mso 9]><xml>
  <w:LatentStyles DefLockedState=”false” DefUnhideWhenUsed=”false”
  DefSemiHidden=”false” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″
  LatentStyleCount=”371″>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”0″ QFormat=”true” Name=”Normal”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ QFormat=”true” Name=”heading 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 7″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 8″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”heading 9″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”index 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”index 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”index 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”index 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”index 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”index 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”index 7″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”index 8″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”index 9″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 7″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 8″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” Name=”toc 9″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Normal Indent”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”footnote text”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”annotation text”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”header”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”footer”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”index heading”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”35″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”caption”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”table of figures”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”envelope address”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”envelope return”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”footnote reference”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”annotation reference”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”line number”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”page number”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”endnote reference”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”endnote text”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”table of authorities”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”macro”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”toa heading”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List Bullet”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List Number”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List Bullet 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List Bullet 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List Bullet 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List Bullet 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List Number 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List Number 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List Number 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List Number 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”10″ QFormat=”true” Name=”Title”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Closing”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Signature”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”1″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” Name=”Default Paragraph Font”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Body Text”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Body Text Indent”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List Continue”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List Continue 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List Continue 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List Continue 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”List Continue 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Message Header”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”11″ QFormat=”true” Name=”Subtitle”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Salutation”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Date”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Body Text First Indent”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Body Text First Indent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Note Heading”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Body Text 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Body Text 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Body Text Indent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Body Text Indent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Block Text”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Hyperlink”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”FollowedHyperlink”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”22″ QFormat=”true” Name=”Strong”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”20″ QFormat=”true” Name=”Emphasis”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Document Map”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Plain Text”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”E-mail Signature”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”HTML Top of Form”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”HTML Bottom of Form”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Normal (Web)”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”HTML Acronym”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”HTML Address”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”HTML Cite”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”HTML Code”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”HTML Definition”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”HTML Keyboard”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”HTML Preformatted”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”HTML Sample”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”HTML Typewriter”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”HTML Variable”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Normal Table”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”annotation subject”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”No List”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Outline List 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Outline List 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Outline List 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Simple 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Simple 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Simple 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Classic 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Classic 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Classic 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Classic 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Colorful 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Colorful 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Colorful 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Columns 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Columns 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Columns 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Columns 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Columns 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Grid 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Grid 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Grid 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Grid 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Grid 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Grid 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Grid 7″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Grid 8″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table List 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table List 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table List 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table List 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table List 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table List 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table List 7″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table List 8″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table 3D effects 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table 3D effects 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table 3D effects 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Contemporary”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Elegant”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Professional”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Subtle 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Subtle 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Web 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Web 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Web 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Balloon Text”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ Name=”Table Grid”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” UnhideWhenUsed=”true”
  Name=”Table Theme”/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” Name=”Placeholder Text”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”1″ QFormat=”true” Name=”No Spacing”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ Name=”Light Shading”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ Name=”Light List”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ Name=”Light Grid”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ Name=”Medium Shading 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ Name=”Medium Shading 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ Name=”Medium List 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ Name=”Medium List 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ Name=”Medium Grid 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ Name=”Medium Grid 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ Name=”Medium Grid 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ Name=”Dark List”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ Name=”Colorful Shading”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ Name=”Colorful List”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ Name=”Colorful Grid”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ Name=”Light Shading Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ Name=”Light List Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ Name=”Light Grid Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ Name=”Medium Shading 1 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ Name=”Medium Shading 2 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ Name=”Medium List 1 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” SemiHidden=”true” Name=”Revision”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”34″ QFormat=”true”
  Name=”List Paragraph”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”29″ QFormat=”true” Name=”Quote”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”30″ QFormat=”true”
  Name=”Intense Quote”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ Name=”Medium List 2 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ Name=”Medium Grid 1 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ Name=”Medium Grid 2 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ Name=”Medium Grid 3 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ Name=”Dark List Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ Name=”Colorful Shading Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ Name=”Colorful List Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ Name=”Colorful Grid Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ Name=”Light Shading Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ Name=”Light List Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ Name=”Light Grid Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ Name=”Medium Shading 1 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ Name=”Medium Shading 2 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ Name=”Medium List 1 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ Name=”Medium List 2 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ Name=”Medium Grid 1 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ Name=”Medium Grid 2 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ Name=”Medium Grid 3 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ Name=”Dark List Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ Name=”Colorful Shading Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ Name=”Colorful List Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ Name=”Colorful Grid Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ Name=”Light Shading Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ Name=”Light List Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ Name=”Light Grid Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ Name=”Medium Shading 1 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ Name=”Medium Shading 2 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ Name=”Medium List 1 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ Name=”Medium List 2 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ Name=”Medium Grid 1 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ Name=”Medium Grid 2 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ Name=”Medium Grid 3 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ Name=”Dark List Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ Name=”Colorful Shading Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ Name=”Colorful List Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ Name=”Colorful Grid Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ Name=”Light Shading Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ Name=”Light List Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ Name=”Light Grid Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ Name=”Medium Shading 1 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ Name=”Medium Shading 2 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ Name=”Medium List 1 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ Name=”Medium List 2 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ Name=”Medium Grid 1 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ Name=”Medium Grid 2 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ Name=”Medium Grid 3 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ Name=”Dark List Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ Name=”Colorful Shading Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ Name=”Colorful List Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ Name=”Colorful Grid Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ Name=”Light Shading Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ Name=”Light List Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ Name=”Light Grid Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ Name=”Medium Shading 1 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ Name=”Medium Shading 2 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ Name=”Medium List 1 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ Name=”Medium List 2 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ Name=”Medium Grid 1 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ Name=”Medium Grid 2 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ Name=”Medium Grid 3 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ Name=”Dark List Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ Name=”Colorful Shading Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ Name=”Colorful List Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ Name=”Colorful Grid Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ Name=”Light Shading Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ Name=”Light List Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ Name=”Light Grid Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ Name=”Medium Shading 1 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ Name=”Medium Shading 2 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ Name=”Medium List 1 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ Name=”Medium List 2 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ Name=”Medium Grid 1 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ Name=”Medium Grid 2 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ Name=”Medium Grid 3 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ Name=”Dark List Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ Name=”Colorful Shading Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ Name=”Colorful List Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ Name=”Colorful Grid Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”19″ QFormat=”true”
  Name=”Subtle Emphasis”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”21″ QFormat=”true”
  Name=”Intense Emphasis”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”31″ QFormat=”true”
  Name=”Subtle Reference”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”32″ QFormat=”true”
  Name=”Intense Reference”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”33″ QFormat=”true” Name=”Book Title”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”37″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” Name=”Bibliography”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ SemiHidden=”true”
  UnhideWhenUsed=”true” QFormat=”true” Name=”TOC Heading”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”41″ Name=”Plain Table 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”42″ Name=”Plain Table 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”43″ Name=”Plain Table 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”44″ Name=”Plain Table 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”45″ Name=”Plain Table 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”40″ Name=”Grid Table Light”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”46″ Name=”Grid Table 1 Light”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”47″ Name=”Grid Table 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”48″ Name=”Grid Table 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”49″ Name=”Grid Table 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”50″ Name=”Grid Table 5 Dark”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”51″ Name=”Grid Table 6 Colorful”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”52″ Name=”Grid Table 7 Colorful”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”46″
  Name=”Grid Table 1 Light Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”47″ Name=”Grid Table 2 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”48″ Name=”Grid Table 3 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”49″ Name=”Grid Table 4 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”50″ Name=”Grid Table 5 Dark Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”51″
  Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”52″
  Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”46″
  Name=”Grid Table 1 Light Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”47″ Name=”Grid Table 2 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”48″ Name=”Grid Table 3 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”49″ Name=”Grid Table 4 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”50″ Name=”Grid Table 5 Dark Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”51″
  Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”52″
  Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”46″
  Name=”Grid Table 1 Light Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”47″ Name=”Grid Table 2 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”48″ Name=”Grid Table 3 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”49″ Name=”Grid Table 4 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”50″ Name=”Grid Table 5 Dark Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”51″
  Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”52″
  Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”46″
  Name=”Grid Table 1 Light Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”47″ Name=”Grid Table 2 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”48″ Name=”Grid Table 3 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”49″ Name=”Grid Table 4 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”50″ Name=”Grid Table 5 Dark Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”51″
  Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”52″
  Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”46″
  Name=”Grid Table 1 Light Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”47″ Name=”Grid Table 2 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”48″ Name=”Grid Table 3 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”49″ Name=”Grid Table 4 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”50″ Name=”Grid Table 5 Dark Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”51″
  Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”52″
  Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”46″
  Name=”Grid Table 1 Light Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”47″ Name=”Grid Table 2 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”48″ Name=”Grid Table 3 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”49″ Name=”Grid Table 4 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”50″ Name=”Grid Table 5 Dark Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”51″
  Name=”Grid Table 6 Colorful Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”52″
  Name=”Grid Table 7 Colorful Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”46″ Name=”List Table 1 Light”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”47″ Name=”List Table 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”48″ Name=”List Table 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”49″ Name=”List Table 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”50″ Name=”List Table 5 Dark”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”51″ Name=”List Table 6 Colorful”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”52″ Name=”List Table 7 Colorful”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”46″
  Name=”List Table 1 Light Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”47″ Name=”List Table 2 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”48″ Name=”List Table 3 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”49″ Name=”List Table 4 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”50″ Name=”List Table 5 Dark Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”51″
  Name=”List Table 6 Colorful Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”52″
  Name=”List Table 7 Colorful Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”46″
  Name=”List Table 1 Light Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”47″ Name=”List Table 2 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”48″ Name=”List Table 3 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”49″ Name=”List Table 4 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”50″ Name=”List Table 5 Dark Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”51″
  Name=”List Table 6 Colorful Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”52″
  Name=”List Table 7 Colorful Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”46″
  Name=”List Table 1 Light Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”47″ Name=”List Table 2 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”48″ Name=”List Table 3 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”49″ Name=”List Table 4 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”50″ Name=”List Table 5 Dark Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”51″
  Name=”List Table 6 Colorful Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”52″
  Name=”List Table 7 Colorful Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”46″
  Name=”List Table 1 Light Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”47″ Name=”List Table 2 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”48″ Name=”List Table 3 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”49″ Name=”List Table 4 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”50″ Name=”List Table 5 Dark Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”51″
  Name=”List Table 6 Colorful Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”52″
  Name=”List Table 7 Colorful Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”46″
  Name=”List Table 1 Light Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”47″ Name=”List Table 2 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”48″ Name=”List Table 3 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”49″ Name=”List Table 4 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”50″ Name=”List Table 5 Dark Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”51″
  Name=”List Table 6 Colorful Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”52″
  Name=”List Table 7 Colorful Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”46″
  Name=”List Table 1 Light Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”47″ Name=”List Table 2 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”48″ Name=”List Table 3 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”49″ Name=”List Table 4 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”50″ Name=”List Table 5 Dark Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”51″
  Name=”List Table 6 Colorful Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”52″
  Name=”List Table 7 Colorful Accent 6″/>
  </w:LatentStyles>
  </xml><![endif]–><!– [if gte mso 10]>
  <style>
  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:”Table Normal”;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-parent:””;
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin-top:0cm;
  mso-para-margin-right:0cm;
  mso-para-margin-bottom:10.0pt;
  mso-para-margin-left:0cm;
  line-height:115%;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
  mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  </style>
  <![endif]–>

  Công ty du học nhật bản và XKLĐ Thăng Long OSC thông báo tuyển dụng nhân viên

  <b>VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN</b>

  <b>1 . NHIỆM VỤ:</b>

  * . Quản lý nhân viên trong phòng  

  –        Quản trị đội ngũ nhân viên phát triển thị trường,

  –        Đánh giá, phân công công việc, cho từng nhân viên trong phòng phù hợp với năng lực của từng nhân viên

  –        Kết hợp, hỗ trợ nhân viên trong việc chăm sóc khách hàng.

  * . Lập kế hoạch theo tháng , quý và triển khai kế hoạch

  –        Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên. Lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên phát triển thị trường.

  –        Tham gia các hội nghị về xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Việt Nam .

  * . Trực tiếp khai thác khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.

  –        Trực tiếp đi công tác tại Nhật để mở rộng mạng nghiệp đoàn mới. Trực tiếp giao dịch với hàng để giới thiệu dịch vụ.

  –        Tiếp đón, chăm sóc nghiệp đoàn khi họ sang Việt Nam công tác.

  –        Trực tiếp phỏng vấn, tổ chức thi tuyển cùng nghiệp đoàn.

   

  <b>2 .  YÊU CẦU TUYỂN DỤNG</b>

  –        Chuyên ngành: Tiếng nhật, Quản trị kinh doanh …

  –        Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Nhật N2 trở lên.

  <b><i>Yêu cầu:</i></b>

  –        Là công dân Việt Nam hoặc Nhật Bản, có độ tuổi từ 24 đến 40

  –        Sử dụng thành thạo tiếng Nhật ( Có chứng chỉ từ N2)

  –        Có Kinh nghiệm làm quản lý tại các Tổ chức / Doanh nghiệp Việt Nam hoặc Nhật bản

  –        Ưu tiên ứng viên có kỹ năng và kinh nghiệm về quản lý nhân sự ; có kỹ năng giao tiếp , truyền đạt tốt

  –        Có khả năng đi công tác Nhật Bản thường xuyên.

  <b>3 . CHÍNH SÁCH VÀ CHẾ ĐỘ</b>

       Mức Lương từ 1000 – 1500 USD/tháng ( tùy theo năng lực ứng viên )

  <b style=”mso-bidi-font-weight: normal;”>–      </b>Được hưởng các chế độ, theo quy định của Công ty (ký HĐ dài hạn, chế độ bảo hiểm, được thưởng theo kết quả kinh doanh)

  <b>4 . LIÊN HỆ</b>

       –  Ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi CV mới nhất cho phòng nhân sự theo địa chỉ sau:

  –   Địa chỉ: Số 6, Tầng 8 Đường  Tôn Thất Thuyết , P Dịch Vọng , Q Cầu Giấy Hà Nội.

  –        Email:  quyet.thanglongosc@gmail.com

  –        Tel: 0466 866 770 / Hotline: 0968.627.070

           Website: http://thanglongosc.edu.vn/

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.

  tư vấn du hoc nhat banxuat khau lao dong. Cách thi tuyển đi xuất khẩu lao động nhật bản : 0466 866 770

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.