Hạn chế chi phí khi khám chữa bệnh ở Nhật dài ngày

Đăng ngày 11/02/2019 bởi iSenpai

Khi cảm thấy chi phí khám chữa bệnh có vẻ khá cao, hãy sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần (限度額適用認定証).
Khi bạn phải trả một số tiền khá cao ở các cơ quan khám chữa bệnh, hãy đăng ký một chế độ gọi là “Chế độ phúc lợi cho chi phí Y tế cao” (高額療養費制度) thì bạn sẽ được trả lại số tiền vượt quá số tiền giới hạn mà bạn có thể trả được.
Những người chưa đủ 70 tuổi khi trình được “Giấy chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần” và thẻ bảo hiểm y tế tại quầy tiếp tân của cơ quan y tế thì trong vòng 1 tháng (từ ngày 1 đến cuối tháng) sẽ chỉ trả mức giới hạn tự đóng của cá nhân ở quầy tiếp tân.
Lưu ý
1. Tiếp nhận xử lý ở từng cơ quan bảo hiểm y tế (không tính nhập viện, ngoại trú), tiệm thuốc có bảo hiểm
2. Trường hợp chữa trị nhiều lần như là nhập viện hay ngoại trú trong tháng đó hì cần phải đăng ký chi phí y tế đắt đỏ. Những thứ như chi phí ăn uống khi nhập viện hay chi phí ngoài bảo hiểm (phí chênh lệch khi đổi giường bệnh,..) không nằm trong đối tượng chi trả.

Những giấy tờ cần nộp lên

Đơn đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần bảo hiểm y tế
Đơn đăng ký giấy chứng nhận giảm số tiền chi trả tiêu chuẩn – chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần bảo hiểm y tế
Lưu ý: Hướng dẫn cách in đơn đăng ký

Trình tự nộp đơn chứng thực đủ điều kiện áp dụng mức trần

Người được bảo hiểm, người phụ thuộc sẽ nộp đơn trước cho chi nhánh của cơ quan bảo hiểm tại các tòa thị chính (市役所、区役所- shiyakusho, kuyakusho). Cơ quan bảo hiểm sẽ xác nhận nơi sinh sống và giao “Chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần” cho người được bảo hiểm, người phụ thuộc. Người được bảo hiểm, người phụ thuộc đến cơ quan y tế thì trình ra “Chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần” và “Bảo hiểm y tế của người được bảo hiểm”.

Về mức trần tự chi trả  

Mức trần tự chi trả được phân chia theo khu vực sinh sống của người được bảo hiểm.
(Chi phí y tế từ tháng 1 năm 2015)

Khu vực sinh sống Mức trần cho 3 lần nhập viện đầu tiên Mức trần cho lần nhập viện thứ 4 trở đi
1 Khu vực A (Những người có mức lương tiêu chuẩn trên 830 000 yên/tháng) (Mức lương tháng trên 810 000 yên/tháng) 252,600 yên+(tổng chi phí y tế-842 000 yên)×1% 140 100 yên
2 Khu vực B (Những người có mức lương tiêu chuẩn từ 530 000 yên ~ 790 000 yên/tháng) (Mức lương tháng từ 515000 đến dưới 810 000 yên) 167 400 yên円+(tổng chi phí y tế-558 000 yên)×1% 930 000 yên
3 Khu vực C (Những người có mức lương tiêu chuẩn từ 280 000 yên ~ 500 000 yên/tháng) (Mức lương tháng từ 2715000 đến dưới 515 000 yên) 80 100 yên +(tổng chi phí y tế-267 000 yên)×1% 44 400 yên
4 Khu vực D (Những người có mức lương tiêu chuẩn dưới 260 000 yên/tháng (Mức lương tháng dưới 270 000 yên) 57 600 yên 44 400 yên
5 Khu vực E (Người được bảo hiểm là người được miễn thuế của khu vực sinh sống) 35 400 yên 24 600 yên


Chú ý: Nếu bạn thuộc khu vực A, B dù thuộc diện miễn thuế của nơi sinh sống nhưng vẫn bị áp dụng mức trần thuộc khu vực A hoặc B theo mức lương tiêu chuẩn.

images (2)

Những người trên 70 tuổi dưới 75 tuổi

Mong muốn mức chi trả phù hợp với khả năng chi trả, mức trần tự chi trả của cá nhân những bệnh nhân ngoại trú là người đang đóng thuế cao (từng cá nhân), bệnh nhân ngoại trú đóng thuế trung bình (từng cá nhân) và bệnh nhân ngoại trú hoặc nhập viện (hộ gia đình) sẽ gia tăng so với  số tiền khám chữa bệnh từ tháng 8 năm 2017.

Phần chi phí đến tháng 7/2017

Mức thu nhập của người được bảo hiểm Mức trần tự chi trả
Ngoại trú (từng cá nhân) Ngoại trú – Nội trú (hộ gia đinh)
1. Người thu nhập cao

(Những người có mức lượng tháng 280 000 yên, có 30% tỷ lệ chi trả trong giấy chứng nhận hưởng trợ cấp người cao tuổi)

44 400 yên 80 100 yên + (tổng chi phí – 267 000 yên) x 1% (mức phí thường áp dụng: 44 400 yên)
2. Người thu nhập trung bình (không thuộc diện 1 hay 3) 12000 yên 44 400 yên
3. Người thu nhập thấp II (*1) 8000 yên 24 600 yên
I (*2) 15 000 yên


Phần chi trả từ tháng 8 năm 2017

Mức thu nhập của người được bảo hiểm Mức trần tự chi trả
Ngoại trú (từng cá nhân) Ngoại trú – Nội trú (hộ gia đinh)
1. Người thu nhập cao

(Những người có mức lượng tháng 280 000 yên, có 30% tỷ lệ chi trả trong giấy chứng nhận hưởng trợ cấp người cao tuổi)

57 600 yên 80 100 yên + (tổng chi phí – 267 000 yên) x 1% (mức phí thường áp dụng: 44 400 yên)
2. Người thu nhập trung bình (không thuộc diện 1 hay 3) 14 000 yên 57 600 yên (thường áp dụng mức 44 400 yên)
3. Người thu nhập thấp II (*1) 8000 yên 24 600 yên
I (*2) 15 000 yên


*1 Trường hợp người được bảo hiểm thuộc diện miễn thuế khu vực sính sống

*2 Trường hợp sau khi trừ đi tất cả chi phí và khấu trừ cần thiết từ thu nhập của người được bảo hiểm và tất cả những người phụ thuộc trong gia đình thì không có dư.

*3 Tổng chi phí khám chữa bệnh là tổng chi phí (100%) khám chữa bệnh đủ điều kiện áp dụng bảo hiểm.

*4 Trong trường hợp nhận được một khoản hỗ trợ cho chi phí khám chữa bệnh đắt tiền trong hơn 3 tháng trong vòng 1 năm trước khi được điều trị (kể cả trường hợp dùng giấy chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần và chi trả cho phần phải tự chi trả rồi) thì từ tháng thứ 4 sẽ áp dụng số tiền “mức áp dụng chung”, và mức trần tự chi trả sẽ được giảm xuống.

Chú ý: Trường hợp người thu nhập cao thì dù cs được miễn thuế vẫn bị áp dụng mức giới hạn của người thu nhập cao.

Chi phí ý tế đắt đỏ trong thời gian chữa trị ngoại trú của người trên 70 tuổi

Nếu hạn mục thu nhập vào ngày cơ sở (31/7) bị áp vào hạn mục thu nhập chung hoặc thu nhập thấp thì trong thời gian tính toán ( 01/08 năm trước đến 31/07) thì tổng tiền tự chi trả của trị liệu ngoại trú trong tháng thuộc hạn mục thu nhập chung hoặc hạn mục thu nhập thấp vượt quá 144 000 yên thì sẽ được trả lại.

  • Sẽ là đối tượng thuộc phần khám chữa bệnh từ tháng 8/2017

Về số tiền chi trả thực tế ở quầy thanh toán (trường hợp thuộc hạn mức C)

Ví dụ cách tính: Tổng chi phí điều trị trong một tháng (100%): 1000 000 yên thuộc khu vực C số tiền phải trả ở quầy là 30%

Trường hợp không có giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần

Bạn sẽ trả 300 000 (30%) ở quầy thanh toán của cơ quan y tế, sau khi nộp đơn Chi phí khám chữa bệnh đắt đỏ sẽ được trả lại 212 570 yên, chỉ phải đóng 87 430 yên.

Số tiền tự chi trả của bạn được tính như sau: 80100 yên + (1000 000-267 000) x 1%= 87 430 yên.

Trường hợp có giấy chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần

Chỉ cần đóng 87 430 yên (mức trần chi phí tự trả) và không cần nộp đơn chi phí khám chữa bệnh đắt đỏ nữa.

Những điều cần lưu ý khi đăng ký chứng nhận đủ điều kiện ấp dụng mức trần

  • Trường người được bảo hiểm là người thu nhập thấp thì không thể đăng ký bằng “Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần trong bảo hiểm y tế” mà phải nộp đơn “Đơn đăng ký chứng nhận giảm số tiền chi trả tiêu chuẩn – chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần trong bảo hiểm y tế”.
  • Thời gian có hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần là từ ngày 1 của tháng nhận đơn đăng ký và kéo dài trong vòng 1 năm.
  • Không thể thay đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần của tháng trước tháng nhận đơn đăng ký. Hãy nộp đơn vào ngày tháng phù hợp .

Nguồn: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151
Dịch: Tường

Trả lời